Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 2019–2023

 

Lausunnot ja kannanotot 2020

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn tarkistus) 3.7.2020

VANEn lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon pääsisällöstä 30.6.2020

VANEn lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 25.6.2020

VANEn lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa 23.6.2020

VANEn lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista 16.6.2020

VANEn lausunto hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.6.2020

VANEN lausunto viittomakieliasiain neuvottelukunnasta 11.6.2020

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi 9.6.2020

VANEn lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arvioinnista 5.6.2020 

VANEn lausunto valtioneuvoston asetuksesta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä 4.6.2020

VANEn lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä 1.6.2020

VANEn lausunto Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 18.5.2020

VANEn kannanotto vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa 7.4.2020

VANEn lausunto asiakasmaksulaista 1.4.2020

VANEn lausunto taksisääntelyn toimivuudesta 21.2.2020

VANEn lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta 23.1.2020

VANEn lausunto Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 20.1.2020

VANEn lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta 16.1.2020

 

 

Lausunnot ja kannanotot 2019

VANEn lausunto perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämisestä 10.12.2019

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt) 3.12.2019

VANEn lausunto Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 18.11.2019

VANEn lausunto oikeusministeriön Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön 24.10.2019