Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 2019–2023

 

Lausunnot ja kannanotot 2021

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi 18.6.2021

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 11.6.2021

VANEn lausunto valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 26.5.2021

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta 24.5.2021

VANEn lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta 7.5.2021

VANEn lausunto Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelusta 28.4.2021

VANEn lausunto arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi 21.4.2021

VANEn lausunto asetuksesta kansalaisen käyttöliittymään liitettävistä toiminnoista 30.3.2021

VANEn lausunto säädösehdotusten vaikutusarviointeihin liittyen 24.3.2021

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 17.3.2021

VANEn lausunto Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaluonnoksesta 19.2.2021

VANEn lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta 19.2.2021

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista 1.2.2021

VANEn lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi 22.1.2021

VANEn lausunto OM:n hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 12.1.2021

 

Lausunnot ja kannanotot 2020

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta 22.12.2020

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 11.11.2020

VANEn lausunto Valtioneuvoston asetuksesta televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi 9.11.2020

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta 3.11.2020

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 27.10.2020

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 21.9.2020

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 17.9.2020

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn tarkistus) 3.7.2020

VANEn lausunto Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon pääsisällöstä 30.6.2020

VANEn lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 25.6.2020

VANEn lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa 23.6.2020

VANEn lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista 16.6.2020

VANEn lausunto hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.6.2020

VANEN lausunto viittomakieliasiain neuvottelukunnasta 11.6.2020

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi 9.6.2020

VANEn lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arvioinnista 5.6.2020 

VANEn lausunto valtioneuvoston asetuksesta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä 4.6.2020

VANEn lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä 1.6.2020

VANEn lausunto Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 18.5.2020

VANEn kannanotto vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa 7.4.2020

VANEn lausunto asiakasmaksulaista 1.4.2020

VANEn lausunto taksisääntelyn toimivuudesta 21.2.2020

VANEn lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta 23.1.2020

VANEn lausunto Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 20.1.2020

VANEn lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta 16.1.2020

 

 

Lausunnot ja kannanotot 2019

VANEn lausunto perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämisestä 10.12.2019

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt) 3.12.2019

VANEn lausunto Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 18.11.2019

VANEn lausunto oikeusministeriön Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön 24.10.2019