FI SV EN

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomessa voimaan 10.6.2016.

Yleissopimuksen tarkoituksena on

  • taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet

  • edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia

  • edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Yleissopimuksen sisältö

Yleissopimus koostuu 50 artiklasta. Läpileikkaavia artikloja ovat

  • määräykset sopimuksen tarkoituksesta

  • yleisistä periaatteista ja velvoitteista

  • tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

  • vammaisista naisista ja lapsista

  • tietoisuuden lisäämisestä

  • esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

  • yleissopimuksen kannalta olennaisista määritelmistä.

Nämä tulee ottaa huomioon kaikkien artiklojen sisältöä tulkittaessa.

Muut yleissopimuksen artiklat sisältävät tarkempia määräyksiä yleissopimuksen edellyttämistä kansallisista toimenpiteistä sekä määräyksiä kansainvälisestä yhteistyöstä, kansallisesta valvontajärjestelmästä, yleissopimuksen kansainvälisestä valvontajärjestelmästä ja sopimuspuolten kokouksesta.

Yleissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yleissopimuksella lisätään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Tietoisuuden lisäämisellä vaikutetaan asenteiden muutoksen kautta yksilön asemaan. Yleissopimus lisää myös vammaisten henkilöiden tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Yleissopimus korostaa vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistamista ja osallistumista kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon. Yleissopimus takaa vammaiselle henkilölle oikeuden elää itsenäisesti osana yhteisöä. Peruspalveluiden tulee olla vammaisen henkilön saavutettavissa. Tarvittaessa tulee olla saatavilla myös yksilöllisiä erityispalveluita.

Yleissopimuksessa painotetaan kohtuullisten mukautusten tärkeyttä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää.

Yleissopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten kansallisina yhteystahoina toimivat ulkoasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen on perustettu kansallinen koordinaatiojärjestelmä, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa sopimuksen kansallista täytäntöönpanoa valtionhallinnossa.

Yleissopimuksen tarkoittaman itsenäisen ja riippumattoman rakenteen tehtävistä huolehtivat eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta, jotka muodostavat kansallisen ihmisoikeusinstituution. Rakenteen tehtävänä on edistää, suojella ja seurata yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan kansainvälisesti sopimuspuolten vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle määräajoin toimittamin raportein. Ensimmäinen raportti on tehtävä kahden vuoden päästä yleissopimuksen voimaantulosta. Tämän jälkeen raportointi tapahtuu joka neljäs vuosi. Kansalaisyhteiskunnalla on mahdollisuus toimittaa rinnakkaisraporttinsa komitealle. Komitea käsittelee raportin ja antaa sitä koskevat päätelmät ja suositukset. 

Tätä valvontaa täydentää valinnainen pöytäkirja, jonka kautta yksittäinen henkilö tai ryhmä voi tehdä valituksen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kokemastaan yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksiensa loukkauksesta. Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.

Kansallinen toimintaohjelma

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisessa toimintaohjelmassa on määritelty ne toimenpiteet, joilla vammaissopimuksen täytäntöönpanoa edistetään eri hallinnonaloilla ensimmäisellä toimintaohjelmakaudella 2018–2019.

Toimintaohjelman tekemisestä on vastannut VANE, jossa ovat edustettuina vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta keskeiset ministeriöt. Toimintaohjelmaa laadittaessa on kuultu vammaisjärjestöjä ja vammaisia henkilöitä ja näin saatu heiltä tietoa niistä YK:n vammaissopimuksen mukaisista asioista, joita toimintaohjelmassa tulisi ensisijaisesti edistää.

Toimintaohjelmassa määriteltiin yhteensä 82 pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpidettä. Näillä toimenpiteillä vammaissopimuksen täytäntöönpanoa edistettiin eri hallinnonaloilla. Noin puolet toimenpiteistä toteutuivat kokonaan ja puolet osittain. Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen myötä useat lakihankkeet raukesivat, mikä vaikutti monien toimenpiteiden toteutumiseen. Toimintakauden aikana onnistuttiin muun muassa kehittämään toimintatapoja, joilla osallistetaan vammaisia henkilöitä lainsäädännön valmisteluun ja hankkeisiin. Tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista lisääntyi, ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ministeriöiden toiminnassa edistettiin.


Toimintaohjelma: Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018–2019

Seurantaraportti: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma (2018—2019)

Seurantaraportti: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma (20182019), word-dokumentti