Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen valtiollinen koordinaatioelin. Sen tehtävänä on helpottaa yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Sen tehtävistä säädetään asetuksella, jonka mukaan sen tehtävä on

  • edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa
  • laatia toimikaudelleen toimintaohjelma, jossa määritellään yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot sekä tarvittavan seuranta
  • nimetä keskuudestaan vammaisia henkilöitä edustavan osallistujan YK:n yleissopimuksen 33 artiklan mukaisen yhteystahon toimintaan.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja maakuntien sekä tutkimuksen edustajista. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään 16 jäsentä. Neuvottelukunnalla on pääsihteeri ja suunnittelija. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomessa voimaan 10.6.2016. Voimaantulon myötä valtakunnallisen vammaisneuvoston tilalle perustettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Se toimii yleissopimuksen 33 artiklan mukaisena koordinaatioelimenä.

Asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta.