Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 2013-2015

 

Lausunnot ja kannanotot 2015

VANEn lausunto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportista 28.1.2015

VANEn lausunto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnista puhelin- ja internetyhteys-palveluissa 19.1.2015

VANEn aloite: Tuoksuttomuuden edistäminen osana esteettömyyttä 2.2.2015

VANEn aloite: YLE-veron poistaminen niiltä vammaisilta henkilöiltä, jotka eivät pysty käyttämään Yleisradion palveluita 5.3.2015

VANEn lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi ja arvonlisäverolain 38 §:n muuttamisesta 7.4.2015

VANEn lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä 4.5.2015

VANEn lausunto kyselyyn vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävän työryhmän muistiosta 17.6.2015

VANEn lausunto hallituksen esitykseksi perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut 28.8.2015

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta 25.9.2015

VANEn lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2.12.2015

Lausunnot ja kannanotot 2014

VANEn lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 17.1.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä yleistä asumistukea koskevaksi laiksi sekä laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta 22.1.2014 

VANEn aloite: Tuotannollisessa työtoiminnassa olevien kehitysvammaisten, työharjoittelua tai työkokeilua suorittavien vammaisten ja sosiaalisissa yrityksissä työskentelevien vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen kohtelun ja palkkauksen turvaaminen 14.2.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta 20.2.2014

VANEn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 11.3.2014

VANEn kannanotto: Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2.5.2014

Kelan vastine VANEn kannanottoon kuntoutuspalveluiden kehittämisestä 10.6.2014

VANEn lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä 27.5.2014

VANEn lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä 6.6.2014

VANEn lausunto esiopetuksen velvoittavuutta koskevasta hallituksen esityksestä 16.6.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta 11.7.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 21.8.2014

VANEn lausunto opasluonnoksesta SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa 21.8.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 22.8.2014

VANEn lausunto luonnoksesta Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille (yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet) 5.9.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta 8.10.2014

VANEn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 13.10.2014

VANEn lausunto työryhmän kannanottoon viittomakieltä käyttävien kielellisiä oikeuksia koskevan lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittämistarpeista 17.10.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laiksi merilain muuttamisesta 4.11.2014

VANEn lausunto viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä 14.11.2014

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 17.11.2014

VANEn lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston vuoden 2014 ihmisoikeusselonteosta 9.12.2014

VANEn lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 15.12.2014

Lausunnot ja kannanotot 2013

VANEn lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 17.1.2013

VANEn lausunto tietopyyntöön koskien päätöslauselman 67/140 toimeenpanoa 6.2.2013

VANEn lausunto hallituksen esityksestä joukkoliikennelain muuttamisesta 8.2.2013

VANEn lausunto lukio-opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta 8.2.2013

VANEn lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksesta 8.3.2013

VANEn lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon arviointimuistion ehdotuksiin 13.3.2013

VANEn lausunto ratifiointityöryhmän mietinnöstä koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaa yleissopimusta 30.4.2013

VANEn lausunto hallituksen esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 24.5.2013

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain ja ajokorttilain 20 ja 27 §:n muuttamisesta 7.6.2013

VANEn lausunto Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma -työryhmän väliraportista 14.6.2013

VANEn lausunto selvityshenkilö Paajasen selvityksestä sekä rahoitustyöryhmän raportista 9.8.2013

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa (itsemääräämisoikeuslaki) sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi 6.9.2013 

VANEn lausunto julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista 10.9.2013

VANEn lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi 24.9.2013

VANEn lausunto Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista 24.9.2013