Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 2017–2019

 

Lausunnot ja kannanotot 2019

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 11.1.2019

VANEn lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta 14.1.2019

VANEn lausunto ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleis-sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta 23.1.2019

VANEn lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 11.4.2019

VANEn hallitusohjelmatavoitteet

Lausunnot 2018

VANEn lausunto luonnoksesta 5. ja 6. määräaikaisraportiksi lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta 15.1.2018

VANEn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta 1.3.2018

VANEn lausunto digituen toimintamalliehdotuksesta, AUTA-hankkeen loppuraportista 5.3.2018

VANEn lausunto taksiliikenteen hinnan määräytymisen perusteiden ilmoitusvelvoitetta koskevien määräysten tarpeellisuudesta sekä kokonaishinnan määräämisen tarpeellisuudesta ja kokonaishinnan määrästä 6.4.2018

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 7.9.2018  

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista 14.9.2018

VANEn lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2019 ”Kansallista lapsipolitiikkaa – onko sitä”

 

Lausunnot 2017

 

VANEn lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 14.3.2017

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 10.4.2017

VANEn lausunto valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista 10.4.2017

VANEn lausunto luonnoksesta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelmasta 2017–2021 12.4.2017

VANEn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 12.4.2017

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.5.2017

VANEn lausunto asetusluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista 10.8.2017

VANEn kommentit saavutettavuusdirektiivin kansallisen väliraportin kyselyyn

VANEn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

VANEn lausunto Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

VANEn lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 13.12.2017

VANEn lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä 18.12.2017