Vammaiset henkilöt toivovat riittävää sosiaaliturvaa ja aitoa osallisuutta

Julkaisuajankohta 1.12.2017 11.59
Tiedote

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12. Tämän vuoden teemana on Kestävä ja joustava yhteiskunta kaikille. Päivällä halutaan kiinnittää huomiota vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen. Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen vuonna 2016. Suomessa valmistellaan parhaillaan ensimmäistä kansallista toimintaohjelmaa sopimuksen toimeenpanemiseksi. Osana tätä työtä on selvitetty, miten vammaisten henkilöiden oikeudet koetaan toteutuvan.

Kyselyn perusteella oikeuksista parhaiten koetaan toteutuvan vammaisten henkilöiden pääsy terveyspalveluihin yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tosin tämän osalta koettiin olevan paljon alueellisia eroja. Huonoiten koetaan toteutuvan oikeus saada työtä ja tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Huomiota kiinnitettiin ennen kaikkea asenneongelmiin, joiden koettiin olevan esteenä tämän oikeuden toteutumiselle.

Kaikista tärkeimmiksi edistettäviksi asioiksi nostettiin riittävä elintaso ja sosiaaliturva. Huolta kannetaan erityisesti minimitoimeentulon varassa elävistä, joilla on paljon vammasta tai sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. Toiseksi tärkeimpinä edistettävinä asioina nostettiin eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä.

Osallisuutta katsottiin vahvistettavan parhaiten antamalla vammaisille henkilöille mahdollisuus tulla kuulluiksi ja antamalla heille heidän tarvitsemansa apu ja tuki. Vastauksissa korostettiin tuettua päätöksentekoa ja vammaisten ihmisten mielipiteiden aitoa kuulemista ja huomioon ottamista.

Itsenäinen elämän osana yhteisöä katsottiin mahdollistuvan esteettömän ja saavutettavan ympäristön, riittävien yksilöllisten palveluiden sekä riittävän toimeentulon turvin. Tärkeänä nähtiin erityisesti asumispalvelut, henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut sekä riittävä sosiaaliturva.

Tietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa vammaisten henkilöiden oikeuksista koetaan tärkeäksi. Tietoisuuden lisäämiseksi kaivataan koulutusta, tiedotusta ja asenteisiin vaikuttamista. Vastauksissa korostetaan myös vammaisten henkilöiden aitoa osallistamista heitä itseään koskevaan päätöksentekoon sekä yksilötasolla tehtäessä päätöksiä esimerkiksi palveluista että myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tasolla.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE koordinoi YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa kansallisesti. Sopimuksella vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. VANE on tehnyt kyselyn oikeuksien toteutumisesta syksyllä 2017. Kysely suunnattiin vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen sekä vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen toimijoille. Kyselyyn saatiin 577 vastausta. Kyselyn tulokset huomioidaan toimintaohjelmatyössä ja neuvottelukunnan toiminnan suunnittelussa.

Lisätiedot

YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimeenpano:

pääsihteeri Merja Heikkonen
puh. 0295 163 203

Kyselyn tulokset:

suunnittelija Tea Hoffrén
puh. 0295 163 220

Ajankohtaista