Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning informerar

Utgivningsdatum 6.6.2019 15.25
Pressmeddelande

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) är nationell samordningsmekanism för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen). Den har till uppgift att främja genomförandet av konventionen. Funktionsrättskonventionen har varit i kraft i Finland sedan 2016. Syftet med funktionsrättskonventionen är att säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

Vanes mandatperiod löpte ut vid utgången av april. Processen för utnämning av en ny delegation inleddes i maj. Statsrådet utnämner den nya delegationen, och dess arbete inleds i början av hösten. Delegationens uppgifter och sammansättning föreskrivs det om i förordning av statsrådet (908/2016).
 
Perioden för det första nationella verksamhetsprogrammet för genomförande av funktionsrättskonventionen löpte också ut vid utgången av april. Läs mer om verksamhetsprogrammet: Det nationella verksamhetsprogrammet för genomförande av FN:s funktionshinderkonvention ökade medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Personaländringar

Vanes generalsekreterare Merja Heikkonen övergick den 1 februari 2019 till anställning hos Tröskeln rf. Vikarie för Heikkonen är specialsakkunniga Tea Hoffrén. Leea Rautanen-Muhli arbetar som planerare vid Vane och administrativa medarbetaren Anne Vuori som dess sekreterare.

Kontaktuppgifter:
E-postadresser: fornamn.efternamn(snabel-a)stm.fi eller vanen.posti(snabel-a)stm.fi
Tfn 029 516 001 (social- och hälsovårdsministeriets växel)
Twitter: @VANE_STM

Kom ihåg att uppdatera kontaktuppgifterna för din kommuns råd för personer med funktionsnedsättning

På Vanes webbplats finns kontaktuppgifterna till de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning samlade. Dessutom har Vane en e-postlista för att kunna sända ut information. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som kommunerna gett. Kom därför ihåg att kontrollera om de uppgifter som gäller din kommuns råd för personer med funktionsnedsättning är uppdaterade. Vid behov kan du meddela om ändringar via ett formulär på vår webbplats: Uppdateringsblankett

I november ordnas seminarier riktade till råden för personer med funktionsnedsättning

Seminarier riktade till råden för personer med funktionsnedsättning ordnas i år 27.-28.11.2019, i Sokos Hotel Vantaa, Hertasvägen 2, 01300, Vanda. Programmet för seminarierna och anvisningar om hur man anmäler sig publiceras på vår webbplats i augusti. Idéer om vilka ämnen som kunde behandlas på seminarierna kan du skicka till adressen vanen.posti(snabel-a)stm.fi före den 28 juni 2019.

I höst ordnar Vane ett webbinarium om brottsbekämpning

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som finns i anslutning till statsrådet och som planerar och genomför åtgärder för att förebygga brottslighet. Målet är att minska de olägenheter som följer av brott och öka säkerheten. Vid sitt möte den 6 november 2018 beslutade Vane att inleda samarbete med rådet för brottsförebyggande.

Hösten 2019 ordnar Vane ett webbinarium där brottsbekämpning diskuteras ur personer med funktionsnedsättnings synvinkel. Det är fråga om en webbföreläsning som pågår cirka en timme och som du kan följa via din egen dator. Den närmare tidpunkten för webbinariet publiceras i början av hösten på Vanes webbplats.

Du kan inverka på vilka ämnen som behandlas vid webbinariet genom att skicka din idé före den 28 juni 2019 till adressen vanen.posti(snabel-a)stm.fi.

Aktuellt om lagstiftning

Beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen upphörde under förra valperioden när statsminister Juha Sipiläs regering avgick. Den kommande regeringen fattar beslut om huruvida det arbete som anknyter till reformen, såsom förberedelserna för landskapsvisa råd för personer med funktionsnedsättning, ska fortsätta. Den fattar också beslut om hur det arbete som redan utförts ska utnyttjas.

Målet för reformen av funktionshinderlagstiftningen var en helt ny lag om funktionshinderservice. Regeringens proposition med förslag till lag om funktionshinderservice (RP 159/2018 rd) överlämnades till riksdagen i september i fjol. Avsikten var att den nya lagen skulle ersätta lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, handikappservicelagen) och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977, specialomsorgslagen). Eftersom riksdagen inte hann behandla lagförslaget klart under mandatperioden 2015–2018, förföll det när riksdagens mandatperiod löpte ut. Inte heller regeringens proposition med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster (RP 310/2018 rd), den så kallade kundavgiftslagen, hann behandlas klart i riksdagen, utan behandlingen av ärendet förföll. Den nya regeringen beslutar om den fortsatta beredningen av dessa lagar.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter att bereda lagstiftning om stärkande av klientens och patientens självbestämmanderätt. Det är fråga om en komplicerad helhet med starka kopplingar till grundlagen. Tjänsterna och vården för klienter och patienter inom social- och hälsovården baserar sig i regel på frivillighet och samförstånd. Ibland uppstår dock situationer där en persons eller andra personers hälsa eller säkerhet måste skyddas genom att självbestämmanderätten begränsas. Då handlar det om människans grundläggande fri- och rättigheter och att inkräkta på dem. Ett utkast till klient- och patientlag var på remiss under hösten 2018. Enligt responsen i remissvaren finns det ett stort behov av ändringar i utkastet, och dessa ändringar kräver fortsatt arbete. Det informeras närmare om beredningen av lagstiftningen i takt med att arbetet framskrider.

Läs mer om regeringsprogrammet: Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Ajankohtaista