FI SV EN

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett statligt samordningsorgan i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dess uppgift är att underlätta det nationella genomförandet av konventionen.

Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Det föreskrivs om dess uppgifter genom förordning. Enligt förordningen är dess uppgift att

  • främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden
  • göra upp ett verksamhetsprogram för sin mandattid där den anger viktiga nationella mål för att främja genomförandet av konventionen, metoder för att nå målen samt behövlig uppföljning
  • bland sina medlemmar utse en representant för personer med funktionsnedsättning att delta i verksamheten för de kontaktpunkter som avses i artikel 33 i FN-konventionen.

Delegationen består av företrädare för ministerier, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, arbetsmarknadsorganisationer, kommuner och landskap samt forskning. Förutom en ordförande och en vice ordförande har delegationen högst 16 medlemmar. Delegationen har en generalsekreterare och en planerare. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016. I och med ikraftträdandet grundades delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i stället för riksomfattande handikapprådet. Den verkar som samordningsorgan i enlighet med artikel 33 i konventionen.

Förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning