Det nationella verksamhetsprogrammet för genomförande av FN:s funktionshinderkonvention ökade medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Utgivningsdatum 28.5.2019 12.43
Pressmeddelande

Det första verksamhetsprogrammet (2018–2019) för genomförandet av FN:s funktionshinderkonvention bidrog till att medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ökade i Finland. Programmet är ett led i genomförandet av FN:s funktionshinderkonvention, som trädde i kraft i Finland sommaren 2016.

Programmet bestod av 82 åtgärder som skulle genomföras inom olika förvaltningsområden. Enligt preliminära resultat genomfördes ungefär hälften av åtgärderna helt och hälften av åtgärderna delvis. I och med att landskaps- och vårdreformen förföll, förföll också flera andra lagberedningsprojekt, vilket inverkade på genomförandet av flera av åtgärderna.

Tillgänglighet beaktas allt bättre

I verksamhetsprogrammet underströks betydelsen av delaktighet för personer med funktionsnedsättning i en föränderlig omvärld. Tillgänglighet är en förutsättning för tillgodoseendet av andra rättigheter, och den bör beaktas i samtliga förvaltningsområdens verksamhet.

”Att främja tillgänglighet är ett fortgående arbete, som nu har kommit igång bra. Dessa frågor identifieras bättre än tidigare”, berättar Eveliina Pöyhönen, ordförande för delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under den korta verksamhetsperioden lyckades man också utveckla rutiner för att göra personer med funktionsnedsättning delaktiga i beredning av lagstiftning och i projekt.

Dessutom stärktes kunskapsunderlaget om personer med funktionsnedsättning, och jämlikheten för personer med funktionsnedsättning främjades i ministeriernas verksamhet.

Beredningen av ett nytt verksamhetsprogram inleds under hösten 2019

För utarbetandet av verksamhetsprogrammet svarade delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane), som är nationellt samordningsorgan för genomförandet av FN:s funktionsrättskonvention. I delegationen finns företrädare för funktionshinderorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och ministerier som är centrala med tanke på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationens mandatperiod löpte ut i april.

I början av hösten utnämns en ny delegation för mandatperioden 2019–2023. Den börjar bereda följande verksamhetsprogram.

I det nya verksamhetsprogrammet kommer man att dra nytta av de lärdomar som man fått under den första perioden och göra en framtidsöversikt. Även det nya verksamhetsprogrammet ska beredas genom brett samarbete.

Rätt till delaktighet och likabehandling. Nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2018–2019

Ajankohtaista