Involvering av personer med funktionsnedsättning i det kommunala beslutsfattandet

Utgivningsdatum 21.2.2020 16.44 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 13.08
Pressmeddelande

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FördrS 27/2016; konventionen, funktionsrättskonventionen) 2016. Funktionsrättskonventionen är i kraft som lag i Finland. Den är en del av Finlands interna rätt, det vill säga den förpliktande lagstiftningen. Det allmänna ska enligt 22 § i grundlagen se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Syftet med funktionsrättskonventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Förbud mot diskriminering samt tillgänglighet är centrala principer i konventionen. Att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga och att de deltar i allt beslutsfattande som gäller dem är en av de viktigaste rättigheterna i konventionen. Skyldigheten att göra personer med funktionsnedsättning delaktiga gäller beslut som fattas inom alla förvaltningsområden och förvaltningsnivåer, även kommunalt beslutsfattande.

I artikel 4.3 i konventionen beskrivs skyldigheten att involvera personer med funktionsnedsättning på följande sätt: I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, inklusive barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

VANEs brev till kommunerna: Involvering av personer med funktionsnedsättning i det kommunala beslutsfattandet

Ytterligare upplysningar:

Tea Hoffrén
Planerare
Delegationen för rättigheter för personet med funktionsnedsättning 
tea.hoffren(a)stm.fi
02951 63220
@VANE_STM 
vane.to

Ajankohtaista