Beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i coronavirusläget

Utgivningsdatum 7.4.2020 15.38 | Publicerad på svenska 7.4.2020 kl. 15.50
Pressmeddelande

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) vill fästa uppmärksamhet vid att man under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusläget måste kunna trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning är i en särskilt utsatt ställning under undantagsförhållanden

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning                               

Ställningstagande 7.4.2020

Beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i coronavirusläget

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) vill fästa uppmärksamhet vid att man under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusläget måste kunna trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning är i en särskilt utsatt ställning under undantagsförhållanden.

Många personer med funktionsnedsättning behöver nödvändigtvis en annan persons hjälp samt service och stöd för att klara sig i det dagliga livet. Detta behov försvinner inte under undantagsförhållanden. Nödvändig hjälp, stöd och vård ska kunna tryggas också under eventuell coronavirussmitta eller under förhållanden som liknar karantän samt om närstående eller anställda, till exempel personliga assistenter, insjuknar. Många personer med funktionsnedsättning hör oberoende av ålder till riskgruppen för coronaviruset, och det är särskilt viktigt att de får tillgänglig och åtkomlig information om situationen.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och coronavirusläget

Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är i kraft på lagnivå i Finland. Syftet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska det allmänna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning i risksituationer. Att reagera på coronavirusläget är i högsta grad en fråga som även gäller personer med funktionsnedsättning och man bör således beakta skyldigheterna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom alla förvaltningsområden på såväl internationell, nationell som kommunal nivå.

Varje människa har en inneboende rätt till liv, och alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till hälsovårdstjänster som andra utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Rätt att delta i beslutsfattandet

Enligt funktionsrättskonventionen förutsätts att man i beslutsfattande som berör personer med funktionsnedsättning samråder med och involverar dessa personer i beslutsfattandet. Även under undantagsförhållanden måste man upprätthålla och utveckla nya sätt att höra personer med funktionsnedsättning i frågor som gäller dem själva, såväl nationellt och lokalt i skötseln av coronavirusläget som i ordnandet av individuella tjänster och stödåtgärder.

Rätt att få tillgänglig och åtkomlig information

Personer med funktionsnedsättning har rätt till information och ska garanteras tillgång till information och kommunikation på lika villkor som andra. Rätten ska tillgodoses på lika villkor både i stads- och landsbygdsområden. Även privata aktörer och kommunikationskanaler bör uppmuntras att ge information och tjänster i tillgänglig form. Tillgänglig och åtkomlig kommunikation innebär kommunikation där olika användargruppers behov har beaktats. Kommunikationen ska vara tekniskt tillgänglig, det vill säga den ska kunna följas också med hjälp av informationstekniska hjälpmedel. Den centrala informationen ska finnas tillgänglig på lättläst språk på finska och svenska samt på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Kommunikationen ska ske via flera olika kanaler och vara flerspråkig. 

Rätt till service och försörjning

Tjänster som är avsedda för hela befolkningen, såsom social- och hälsovårdstjänster, ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Självständigt liv bör stödjas genom nödvändiga individuella specialtjänster samt stöd- och anpassningsåtgärder. Vid de hälso- och sjukvårdsenheter som inrättas för att hantera coronavirusläget och vid befintliga hälso- och sjukvårdsenheter ska tillgängligheten och åtkomligheten beaktas på olika sätt med tanke på personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska tryggas rätt till en tillräcklig levnadsstandard och social trygghet för sig själva och sina familjer även under undantagsförhållanden. Det väsentliga är att trygga tillgången till service, anordningar och annan hjälp för särskilda behov på grund av funktionsnedsättning.

Rätt till personlig frihet och trygghet

Funktionsrättskonventionen säkerställer att personer med funktionsnedsättning åtnjuter rätt till personlig frihet och personlig trygghet på samma villkor som alla andra. I enlighet med konventionen bör man säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt. Eventuellt frihetsberövande och andra begränsningsåtgärder ska ske i enlighet med lagen. Förekomst av funktionsnedsättning ska inte i något fall rättfärdiga frihetsberövande.

Rätt till rimliga anpassningar

Det allmänna ska se till att personer med funktionsnedsättning behandlas i enlighet med målen och principerna i funktionsrättskonventionen, bland annat genom att göra rimliga anpassningar. Med rimlig anpassning avses nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda när så behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på samma villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ytterligare information:

Social- och hälsovårdsministeriet: Anvisningar med anledning av coronavirusläget

Handbok om funktionshinderservice: Coronavirus och funktionshinderservice

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ajankohtaista