Vammaisneuvoston rooli ja tehtävät

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Tavoitteena on vammaisnäkökulman huomiointi päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyvin toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia osapuolia. On tärkeää, että vammaisneuvostossa on edustettuna tai tarvittaessa kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia. Näin vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi. Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti molempiin suuntiin: Vammaisneuvosto tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan toimielimet taas osaavat hyödyntää neuvoston asiantuntemusta.

Useat kunnat ovat laatineet itselleen vammaispoliittisen ohjelman. Ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä. Se myös sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle.