Roll och uppgifter för råden för personer med funktionsnedsättning

Båda kommunala och välfärdsområdernas råd för personer med funktionsnedsättning är ett samarbetsforum för föreningar för personer med funktionsnedsättning, myndigheter och beslutsfattare. Det har till uppgift att påverka den kommunala och välfärdsområdets planeringen, beslutsfattandet och uppföljningen inom alla förvaltningsområden så att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses. Rådet kan ta initiativ samt ge utlåtanden och göra ställningstaganden.

Personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer ska ha en tillräcklig representation i rådet. Det är viktigt att det finns representanter eller vid behov inbjudna representanter från olika förvaltningsområden i rådet så att rådets sakkunskap kan kanaliseras på ett genomgående sätt till stöd för allt det beslutsfattande i kommunen som gäller personer med funktionsnedsättning. Målet är en integrering av funktionsnedsättningsfrågorna så att de beaktas när beslut bereds och fattas.

Ett välfungerande samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet och rådet för personer med funktionsnedsättning gynnar båda parter. Det är viktigt och slutligen även mer ekonomiskt att ge rådet möjlighet att delta i behandlingen av frågor redan i planeringsfasen så att till exempel otillgängliga avgöranden inte träffas. I ett bra samarbete löper informationen smidigt i båda riktningar: rådet tar själv aktivt upp observerade missförhållanden och rådet är känt och görs delaktigt i planeringen och beslutsfattandet inom alla förvaltningsområden.

Flera kommuner har utarbetat ett handikappolitiskt program för sig själva. Det handikappolitiska programmet fungerar i kommunen som en handikappolitisk vägvisare och gör att de olika parterna förbinder sig till att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning i kommunerna. Principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skapar en grund även för det kommunala handikappolitiska programmet.