VANEs meddelande 1/2017 till kommunala råd för personer med funktionsnedsättning

27.2.2017 14.37 | Publicerad på svenska 27.2.2017 kl. 14.48
Pressmeddelande

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning stöder de kommunala rådens verksamhet. Delegationen informerar om aktuella frågor som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen upprätthåller även rådens kontaktinformation och en e-postlista på sin webbplats.

Den nya delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tillsatts

Statsrådet har tillsatt den nya delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationens första mandatperiod är 26.1.2017–30.4.2019. Delegationen ersätter det tidigare riksomfattande handikapprådet.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den statliga samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har till uppgift att främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden.

Delegationens ordförande är socialrådet Eveliina Pöyhönen från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är licentiat i samhällsvetenskaper Sari Loijas från Handikappforum rf. Delegationens övriga medlemmar företräder bland annat de olika ministerierna, personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknadsorganisationerna. I delegationen arbetar fortfarande generalsekreterare Merja Heikkonen och planerare Tea Hoffrén.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning förkortas VANE. Förkortningen användes även för det riksomfattande handikapprådet.

Ny webbplats

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättnings nya webbplats har nu publicerats. På webbplatsen sammanställs information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella genomförandet av den. Information om VANE och konventionen har publicerats på webbplatsen på finska, svenska och engelska, teckenspråk för finländare och finlandssvenskar, klarspråk på finska och svenska och på alla de tre samiska språk som talas i Finland.

Webbplatsen har också en egen del för kommunala råd för personer med funktionsnedsättning, som kompletteras. I delen har man samlat kontaktinformation för de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning och kommunernas funktionshinderpolitiska program. Ni kan nu ange kontaktinformationen för ert råd på en blankett som finns på webbplatsen för den e-postlista och webbplats som VANE upprätthåller. Om ni vill ha er kommuns funktionshinderpolitiska program på VANEs webbplats, kan den sändas på adressen: [email protected]

Kommunernas och landskapens råd för personer med funktionsnedsättning

Från och med den 1 juni 2017 är kommunerna enligt kommunallagen skyldiga att inrätta ett kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning. I utkastet till landskapslag ingår dessutom en bestämmelse om landskapens skyldighet att inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning på landskapsnivå. I fortsättningen kommer det alltså att finnas råd för personer med funktionsnedsättning både i kommunerna och i landskapen.

Att de kommunala råden kvarstår är viktigt för närdemokratin. Beslut i många frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning kommer även i fortsättningen att fattas på kommunnivå. Dessa frågor är sådana som gäller t.ex. småbarnspedagogik, utbildning och främjande av hälsa och välfärd.

I och med att ansvaret för social- och hälsotjänsterna överförs till landskapen är det emellertid viktigt att också landskapen har egna råd för personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget till landskapslag ska landskapsstyrelsen inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för landskapet för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Enligt förslaget ska varje kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning välja en representant till landskapets råd för personer med funktionsnedsättning. Det slutliga beslutet om bestämmelserna om råden på landskapsnivå fattas när det lagpaket som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen behandlas i riksdagen.

På VANE:s webbplats finns också information om den nya kommunallagens konsekvenser för ställningen för de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning.

Handikappolitiska rådets seminarium i Uleåborg

VANE ordnade den 2 februari 2017 i Uleåborg ett seminarium om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och jämlikhet på den väg som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har stakat ut ("Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus YK:n vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä"). På seminariet deltog 120 personer runt om i Finland.

Teman för seminariet var FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, det fakultativa protokollet till konventionen och diskrimineringslagen. De kommunala råden för personer med funktionsnedsättning i Norra Finland delade dessutom med sig av sina erfarenheter. Under dagen diskuterade publiken genomförandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning på vardagsnivå, social- och hälsovårdsreformen och rollen för råden för personer med funktionsnedsättning i en föränderlig omvärld.

Seminariet videoinspelades. Dagens PowerPoint-presentationer och videoinspelade inlägg (på finska) hittar du här.

Stöd till kommunala råd för personer med funktionsnedsättning

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning stöder de kommunala rådens verksamhet. Delegationen informerar om aktuella frågor som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen upprätthåller även rådens kontaktinformation och en e-postlista på sin webbplats.

Delegationens planerare och generalsekreterare deltar så långt det är möjligt i regionala evenemang som råden ordnar i samarbete och som har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller därtill anslutande ämnen som tema. Det är också möjligt att fråga delegationen om råd i frågor som rör rådens verksamhet.

Ytterligare information

Tea Hoffrén, tfn 02951 63220

[email protected]

VANE på Twitter VANE_STM

Ajankohtaista