FI SV

Osallisuuden vahvistaminen

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Vammaissopimus edellyttää, että vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa neuvotellaan vammaisten henkilöiden kanssa ja osallistetaan heidät päätöksentekoon. Myös vammaiset lapset tulee osallistaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Osallistaminen tapahtuu vammaisjärjestöjen kautta. Vammaisliike on kiteyttänyt osallistamisen lauseeseen ”ei mitään meistä ilman meitä”.

Vammaissopimus ohjaa viranomaisia oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen. Sen tavoitteena on saada aikaan todellisia muutoksia vammaisten henkilöiden asemassa. Osallistamisvelvoite on sekä käytännöllinen, monipuolinen että edellyttää viranomaisilta oma-aloitteisuutta.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä kunnallisissa ja hyvinvointialueiden vammaisneuvostoissa

Kunnalliset ja hyvinvointialueiden vammaisneuvostot tuovat yhteen alueen vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen asiantuntijuuden kunnan toiminnan tueksi. Neuvostot edistävät vammaisten kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tuovat esiin vammaisten henkilöiden tarpeita.

Kuntalain ja lain hyvinvointialueesta mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja hyvinvointialueen eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjesti syksyllä 2018 valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät, joiden teemana oli osallistaminen. Päiviä varten VANE keräsi kunnallisilta vammaisneuvostoilta hyviä käytäntöjä vammaisten henkilöiden osallistamisesta. Tälle sivulle on koottu neuvostojen esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja jatkossa niitä kerätään myös hyvinvointialueilta. Jos haluat kuntasi tai hyvinvointialueesi esimerkin hyvästä käytännöstä näille sivuille, otathan yhteyttä vanen.posti(at)stm.fi. Täydennämme ja päivitämme sivustoa kunnilta ja hyvinvointialueilta saatujen esimerkkien avulla.

Vammaisneuvosto antaa lausuntoja vammaisille henkilöille tärkeistä asioista

Turussa kaupunkiympäristötoimiala lähettää vammaisneuvostolle lausuntopyynnön kaavoista, kaavamuutoksista, ja julkisten rakennusten rakennus- ja korjauslupahakemuksista ja liikennejärjestelyistä. Vammaisneuvosto perehtyy suunnitelmiin esimerkiksi kutsumalla yhteistyössä esteettömyyskoordinaattorin kanssa rakennussuunnitelman laatineen arkkitehdin kokoukseensa esittelemään suunnitelmaa. Vammaisneuvostolla on kokouksessa mahdollisuus esittää arkkitehdille kysymyksiä ja muutosehdotuksia. vammaisneuvosto antaa muutosehdotuksensa myös lausunnossaan. Parin viime vuoden aikana vammaisneuvosto on lausunut mm. ja tehnyt muutosehdotuksia mm. Kaupunginteatterin, monitoimitalon (koulu, kirjasto) koulujen saneeraukseen, ja uuteen palloiluhallin suunnitelmiin. Tällä tavoin voidaan jo edeltä käsin välttää virheet esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Vammaisneuvosto on ehdottanut muutoksia mm. esteettömien wc-tilojen sekä esteettömien pysäköintipaikkojen määrään ja sijaintiin ja opasteisiin.

Vammaisneuvostojen kokoonpano edustaa kattavasti eri tahoja

Laukaan vammaisneuvoston kokoonpanoa muutettiin siten, että nykyään neuvoston jäsenistä neljä on eri vammaisryhmien tai järjestöjen edustajia ja neuvostossa on myös perusturvalautakunnan edustaja, kunnanhallituksen edustaja, Laukaan seurakunnan edustaja sekä sihteerinä perusturvalautakunnan hallinto- ja talouspäällikkö. Aiemmin kokoonpanossa ei ollut kuntapäättäjiä mukana. Muutoksella saavutettiin muun muassa keskustelevampi ilmapiiri ja asioiden ketterämpi kuulluksi tuleminen puolin ja toisin. Vammaisneuvoston kuuleminen asiantuntijaroolissa vahvistui.

Vammaisneuvosto tekee tiivisti yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa

Tampereella vammaisneuvosto kutsuu aktiivisesti kokouksiinsa ulkopuolisia esittelijöitä ja virkamiehiä, jolloin kommentit käsiteltävästä asiasta saadaan keskusteluun suoraan oikeiden tahojen kanssa. Ymmärrys vammaisneuvoston tärkeäksi asettamista seikoista tulee varmemmin ymmärretyksi oikein ja on paremmat mahdollisuudet muodostua yhteinen näkemys käsiteltävästä asiasta.

Kaarinassa vammaisneuvoston ja kaupungin vammaispalveluiden välinen yhteistyö on tiivistä, mikä parantaa neuvoston osallisuutta erityisesti vammaispalveluissa ja niiden kehittämisessä. Vammaispalvelupäällikkö osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan neuvoston kokouksiin. Vammaispalvelupäällikkö kertoo ajankohtaisista asioista ja pitää neuvoston ajan tasalla vammaisten tilanteesta kaupungissa.

Vammaisneuvoston ääni kuuluviin erilaisissa työryhmissä

Helsingissä kuljetuspalvelujen asiakasosallisuusryhmässä on mukana vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston edustajia. Palvelukohtaisessa asiakasosallisuusryhmässä tulee esiin eri tavoin vammaisten, vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston edustajien näkemys. Ryhmä on vuorovaikutteinen, kun mukana on myös palveluntuottajien edustaja, välityskeskuksen edustaja ja vammaispalvelujen järjestämisestä vastaava taho. Ryhmässä on saatu esim. kommentoida hankinnan asiakirjoja. Ryhmässä on kuultu esim. kalustoon, turvallisuuteen sekä kuljettajien osaamiseen liittyviä asioita.

Yhteiset tilaisuudet järjestöjen ja muiden neuvostojen kanssa

Turun vammaisneuvosto pitää yhteisen kokouksen Turun vanhusneuvoston kanssa 1-2 kertaa vuodessa. Kokouksessa voidaan mm sopia yhteistyöstä eri asioissa, jotka koskevat sekä vammaisia että vanhuksia. Näitä ovat mm. esteettömyys, saavutettavuus ja erilaiset palvelut.

Vammaisneuvosto järjestää yhteiskokouksen Turun vammaisjärjestöille kaksi kertaa vuodessa. Kokoukselle valitaan aihe ja voidaan kutsua alustajiksi asiantuntijoita, poliitikkoja ym. Aiheesta riippuen voidaan lähettää kutsu tilaisuuteen myös virkamiehille, järjestöjen edustajille ja turkulaisille valtuutetuille ja kansanedustajille.

Lisätietoja yhdenvertaisuudesta ja YK:n yleissopimuksesta vammaisten henkilöiden oikeuksista

Hyvät käytännöt yhdenvertaisuuden edistämiseen

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista