Enkät om hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättning

Julkaisuajankohta 15.8.2017 10.39
Tiedote

Med hjälp av enkäten utreds hur väl rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses. Respondenterna kan vara personer med funktionsnedsättning, dessa personers anhöriga och närstående samt aktörer vid organisationer och de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning. Denna enkät får gärna spridas vidare.

Vi ber att respondenterna gör ur sitt personliga perspektiv en nulägesutvärdering av hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagsmiljön och det egna livet. Vi ber dessutom respondenterna att göra en lista på punkter som de anser kräver mest utvecklingsinsatser.

Vänligen besvara enkäten senast den 15 september 2017.

Länk till svenskspråkig enkät

https://www.webropolsurveys.com/S/425CA468C4EFD536.par

Bakgrund

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland 10 juni 2016. För närvarande bereds statsförvaltningens första åtgärdsprogram för genomförande av konventionen.

Som underlag för åtgärdsprogrammet kartlägger delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) hur väl rättigheterna tillgodoses i dagsläget samt vilka utmaningar det finns för genomförandet.  Denna enkät ger bakgrundsdata för arbetet med åtgärdsprogrammet.

Genom att besvara enkäten kan du påverka vilka frågor som betonas i åtgärdsprogrammet.

Vi tackar redan på förhand alla respondenter!

Ytterligare information

Tea Hoffrén
02951 63220
[email protected]