Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon

21.2.2020 16.44
Tiedote

Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016; yleissopimus; vammaisyleissopimus) vuonna 2016. Vammaisyleissopimus on Suomessa voimassa lakina. Se on osa Suomen sisäistä oikeutta eli velvoittavaa lainsäädäntöä. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vammaisyleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Sen keskeisiä periaatteita ovat syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus. Vammaisten henkilöiden osallistaminen ja osallistuminen kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon on yksi yleissopimuksen tärkeistä oikeuksista. Velvoite osallistaa vammaiset henkilöt koskee kaikilla hallinnonaloilla ja -tasoilla tehtäviä päätöksiä, myös kunnallista päätöksentekoa.

Vammaisyleissopimuksen osallistamisvelvoite on 4 artiklan 3 kohdassa: Laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muita vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.

Oheisesta linkistä voit lukea VANEn kirjeen kunnille Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon

Lisätiedot / Ytterligare upplysningar:

Tea Hoffrén
Suunnittelija I Planerare
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
Delegationen för rättigheter för personet med funktionsnedsättning 
tea.hoffren(a)stm.fi

Ajankohtaista