FI SV

Lainsäädäntö kunnallisista vammaisneuvostoista

Vammaispalvelulaissa (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) säädetään, että kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston. Tällä hetkellä kunnalla ei ole velvollisuutta asettaa vammaisneuvostoa.

Uusi kuntalaki

Kunnille on tulossa uuteen kuntalakiin (410/2015) perustuva velvollisuus perustaa vammaisneuvosto. Uusi kuntalaki tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnan on perustettava vammaisneuvosto ja annettava sille mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vaikuttamismahdollisuus on annettava vammaisten henkilöiden elämään kuuluvien asioiden kannalta:

 • hyvinvointi
 • terveys
 • osallisuus
 • elinympäristö
 • asuminen
 • liikkuminen
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen
 • tarvittavat palvelut.

Vammaisneuvostossa tulee olla edustettuina vammaiset henkilöt sekä heidän omaisensa ja järjestönsä. Tämä lainmuutos tulee jatkossa vahvistamaan vammaisneuvostojen asemaa kunnissa.

Vammaisneuvosto voi jatkossakin olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisneuvostot eivät ole virallisia kunnan toimielimiä vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Uudessa kuntalaissa korostetaan vammaisneuvostojen aktiivista roolia. Siinä myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa hyvissä ajoin.

Vammaisneuvoston asettamistapa, jäsenten lukumäärä, kokoonpano ym. jää paikallisesti päätettäväksi.

Kunnanhallitus voi hyväksyä vammaisneuvoston toimintasäännön, jossa on lakisääteiset ja muut mahdolliset tehtävät:

 • jäsenten lukumäärä
 • mitä tahoja jäsenet edustavat
 • toimikausi
 • kokousten koolle kutsuminen
 • puheenjohtajan valinta
 • sihteerin tehtävän hoitaminen
 • toimintasuunnitelman laatiminen
 • toimintakertomuksen antaminen.

Kunnallisten vammaisneuvostojen asema ja uusi kuntalaki.