FI SV

Lagstiftning om kommunala råd för personer med funktionsnedsättning

I handikappservicelagen (lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) föreskrivs att kommunstyrelsen kan inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning. För närvarande har kommunen inte skyldighet att inrätta ett råd för personer funktionsnedsättning.

Ny kommunallag

Skyldigheten att inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning som baserar sig på den nya kommunallagen (410/2015) kommer att åläggas kommunerna. Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 juni 2017.

Kommunen ska inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning och ge det möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter. Möjligheten att påverka ska ges i frågor som är relevanta i livet för personer med funktionsnedsättning:

 • välfärd
 • hälsa
 • delaktighet
 • livsmiljö
 • boende
 • motion
 • klara de dagliga funktionerna
 • nödvändig service

Personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer ska vara representerade i rådet. Denna lagändring kommer i fortsättningen att stärka ställningen för råden för personer med funktionsnedsättning i kommunerna.

Rådet kan även i fortsättningen vara gemensamt för flera kommuner. Råden för personer med funktionsnedsättning är inte officiella kommunala organ utan kanaler för hörande och påverkan. I den nya kommunallagen betonas rådens aktiva roll. I lagen förutsätts också att rådet får information i god tid.

Hur man tillsätter rådet för personer med funktionsnedsättning, antal medlemmar, sammansättning mm. bestäms lokalt.

Kommunstyrelsen kan godkänna rådets verksamhetsstadga som innehåller lagstadgade och övriga eventuella uppgifter:

 • antal medlemmar
 • vilka medlemmarna representerar
 • mandattid
 • sammankallelse till möten
 • val av ordförande
 • skötsel av sekreteraruppgifter
 • utarbetande av verksamhetsplan
 • överlämnande av verksamhetsberättelse

Verksamheten vid de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning